مطابق تصاویر زیر مراحل نصب نرم افزار Lite Maneger  انجام دهید

 

مرحله اول

 

مرحله دوم

 

 

 

مرحله سوم

 

 

 

 

مرحله چهارم

 

 

 

مرحله پنجم

 

 

 

مرحله ششم

 

 

 

 

مرحله هفتم

 

 

 

 

مرحله هشتم

 

 

 

 

مرحله نهم

 

 

 

 

مرحله دهم

 

 

 

 

مرحله یازدهم

 

 

 

مرحله دوازدهم

 

 

 

مرحله سیزدهم

 

 

پایان