ثبت شده در سامانه امور مالیاتی و دارایی کشور

+ گزارشات فصلی دارایی (خروجی خودکار فایل دارایی )