بلاگ

خطاهای سامانه مودیان و راه حل آن ها

خطاهای سامانه مودیان و راه حل آن ها:   1-خطای “مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست” در سامانه مودیان این خطا زمانی اتفاق می‌افتد که تاریخ صورتحساب ارسالی شما در محدوده Read More