یک سیر = 75 گرم یک اونس طلا = 31.1 گرم
یک مثقال =4.608 گرم یک سیر = 16 مثقال
یک نخود = 0.19 گرم یک چارک = 750 گرم
یک مثقال = 24 نخود یک قیراط = 200 سوت
یک خروار = 300 کیلوگرم یک من = 3 کیلو
یک پوند =453 گرم یک تن = 1000کیلوگرم