فروش انواع مصنوعات طلا به تعداد نا محدود در یک سند و صدور فاکتور

0001.jpg

فروش انواع سکه  به تعداد نا محدود در یک سند و صدور فاکتور

0002.jpg

تعیین نوع فروش (نقدی، ،امانی،شرطی،عودت،تعویضی)

0003.jpg

محاسبه مالیات ارزش افزوده

0004.jpg

چاپ مبلغ ارزش افزوده در فاکتور فروش

0005.jpg

محاسبه هوشمند مبلغ فروش

0008.jpg

نمایش سود کل سند فروش

0007.jpg

محاسبه سود هر مصنوع طلا در سند فروش

0006.jpg

امکان تبدیل مانده ریالی به مانده وزنی (تبدیل مانده ریالی نسیه به وزن طلا)

0009.jpg

ثبت در یافت نقدی بابت فروش مصنوع

0010.jpg

ثبت دریافت حواله یا دریافتی های توسط کارتهای اعتباری و دریافت از چند کارت اعتباری مشتری

0011.jpg

ارائه تخفیف برای هر مصنوع

0012.jpg

ارائه  تخفیف کلی در فاکتور

0013.jpg

فروش طلا بدون نیاز به معرفی شخص به سیستم

0014.jpg

قابلیت ثبت مشخصات خریدار در صورت لزوم

0015.jpg