طریقه به دست آوردن مظنه جهانی ( آبشده بدون حباب) از روی درهم :

نرخ فروش درهم * 3.675* انس طلا  تقسیم بر   9.5742  =  مظنه

 


 

طریقه به دست آوردن مظنه جهانی ( آبشده بدون حباب) از روی دلار :

نرخ فروش دلار صرافی ملی * انس طلا  تقسیم بر   9.5742  =  مظنه