امکان ثبت هزینه ها ی انجام شده (مانند اقلام زیر) در واحد تجاری وجود دارد

 

هزینه واحد تجاری می تواند به صورت نقد پرداخت شود .

هزینه واحدتجاری می تواند توسط چک متفرقه پرداخت شود(خرج چک متفرقه)

هزینه واحد تجاری می تواند توسط برداشت اینترنتی یا کارت اعتباری پرداخت شود .

هزینه واحد تجاری می تواند توسط چک صادر شده پرداخت شود