خرید طلا (طلای متفرقه) به تعداد نامحدود در یک سند یا رسید

0016.jpg

ثبت خرید انواع سکه به تعداد نامحدود در یک سند یا رسید

0017.jpg

قابلیت ارائه رسید به مشتری

0018.jpg

امکان پرداخت مبلغ خرید به صورت نقد

0019.jpg

امکان پرداخت مبلغ خرید به صورت چک صادر شده

0020.jpg

امکان پرداخت مبلغ خرید به صورت خرج کردن از چک های متفرقه

0021.jpg

 

امکان پرداخت مبلغ خرید انتقال وجه با کارتهای اعتباری

0022.jpg

 

درج تخفیف خرید در سند و یا رسید

0023.jpg

 

خرید طلا از مشتری بدون نیاز به معرفی شخص

0024.jpg