امکان انواع پرداخت مصنوعات طلا ، طلای متفرقه ، طلای آب شده و نیز انواع مسکوکات را به اشخاص، بنکدار ، کیفی را دارا می باشد

پرداخت طلای آب شده و متفر قه به بنکدار و یا کیفی

عودت طلای ساخته شده به بنکدار و یا کیفی

پرداخت مسکوکات ( انواع سکه بجای بدهی طلا) به همکار، بنکدار و یا کیفی

پرداخت سکه به مشتری بابت طلب قبلی

عودت سکه دریافتی از همکار

پرداخت بدهی اجرت به بنکدار یا کیفی به صورت نقدی

پرداخت بدهی اجرت به بنکدار یا کیفی توسط کارت اعتباری یا انتقال از طریق کارت به کارت

پرداخت بدهی اجرت به بنکدار یا کیفی توسط اینترنت برداشت انتقالی

پرداخت بدهی اجرت به بنکدار یا کیفی توسط ( خرج کردن ) چک های متفرقه

پرداخت بدهی اجرت به بنکدار یا کیفی با واریز مبلغ به حساب بانکی بنکدار یا کیفی

پرداخت بدهی اجرت به بنکدار با استفاده از چک های صادر شده(چک های تاریخ دار)