فروشگاه حسابداری طلا – مشاهده موجودی ها

موجودی ریالی صندوق گردش موجودی ریالی صندوق موجودی هر یک از حسابهای بانکی موجودی وزنی طلای ویترین (به تفکیک انواع مصنوعات) موجودی آب شده موجودی متفرقه موجودی سکه به تفکیک انواع سکه موجودی چک های متفرقه لیست چک های صادر Read More

فروشگاه حسابداری طلا – هزینه های فروشگاه

امکان ثبت هزینه ها ی انجام شده (مانند اقلام زیر) در واحد تجاری وجود دارد   هزینه واحد تجاری می تواند به صورت نقد پرداخت شود . هزینه واحدتجاری می تواند توسط چک متفرقه پرداخت شود(خرج چک متفرقه) هزینه واحد Read More

فروشگاه حسابداری طلا – پرداختی های فروشگاه

امکان انواع پرداخت مصنوعات طلا ، طلای متفرقه ، طلای آب شده و نیز انواع مسکوکات را به اشخاص، بنکدار ، کیفی را دارا می باشد پرداخت طلای آب شده و متفر قه به بنکدار و یا کیفی عودت طلای Read More

فروشگاه حسابداری طلا – دریافتی های فروشگاه

امکان دریافت انواع مصنوعات طلا و طلای متفرقه و طلای آب شده و نیز انواع مسکوکات طلا همچنین دریافت مطالبات ریالی از اشخاص را دارا می باشد دریافت یا خرید انواع مصنوعات طلا از بنکدار یا کیفی دریافت طلای آب Read More

فروشگاه حسابداری طلا – خرید از مشتری

خرید طلا (طلای متفرقه) به تعداد نامحدود در یک سند یا رسید ثبت خرید انواع سکه به تعداد نامحدود در یک سند یا رسید قابلیت ارائه رسید به مشتری امکان پرداخت مبلغ خرید به صورت نقد امکان پرداخت مبلغ خرید Read More

فروشگاه حسابداری طلا – صدرو فاکتور فروش

فروش انواع مصنوعات طلا به تعداد نا محدود در یک سند و صدور فاکتور فروش انواع سکه  به تعداد نا محدود در یک سند و صدور فاکتور تعیین نوع فروش (نقدی، ،امانی،شرطی،عودت،تعویضی) محاسبه مالیات ارزش افزوده چاپ مبلغ ارزش افزوده Read More