امکان دریافت انواع مصنوعات طلا و طلای متفرقه و طلای آب شده و نیز انواع مسکوکات طلا همچنین دریافت مطالبات ریالی از اشخاص را دارا می باشد

دریافت یا خرید انواع مصنوعات طلا از بنکدار یا کیفی

دریافت طلای آب شده و یا طلای متفرقه از همکار

دریافت انواع مسکوکات طلا از همکار

دریافت سکه از مشتری بابت بدهی قبلی

دریافت مطالبات ریالی به صورت نقدی از مشتری

دریافت مطالبات ریالی به صورت دریافت توسط کارت اعتباری

دریافت مطالبات ریالی از مشتری به صورت چک

صدور رسید بابت دریافتی های از مشتری